Çalışan Adayı Aydınlatma metni ve Çalışan Adayı Açık Rıza Metni

Anasayfa » Çalışan Adayı Aydınlatma metni ve Çalışan Adayı Açık Rıza Metni
ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA METNİ

6698 SAYILI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA METNİ

TEKSAN LOJİSTİK TİCARET LTD. ŞTİ. olarak Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (örneğin kanunlarda öngörülmesi veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

Çalışan Adayı:  TEKSAN LOJİSTİK TİCARET LTD. ŞTİ ’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca; ad-soyad, telefon, e-posta, eklemek istediğim hususlar ile özgeçmişim içerisinde yer alan kişisel verilerimin (T.C.No, doğum tarihi, cinsiyet,  vatandaşlık, askerlik durumu, adres, diploma bilgileri,  seminer/kurs tarihleri ve içeriği,  fotoğraf, geçmiş iş tecrübeleri,  talep edilen ücret, yabancı dil bilgisi,  bilgisayar program bilgisi vb.), çalışan adayı iş başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” yazısında belirtilen amaçlar ve kapsam çerçevesinde işlenmesine ve muhafaza edilmesine özgür irademle rıza gösterdiğimi beyan ederim.

TEKSAN LOJİSTİK TİCARET LTD. ŞTİ tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Çalışan Adayı Aydınlatma Metni ile bilgilendirdiğimi, söz konusu hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU          : TEKSAN LOJİSTİK TİCARET LTD. ŞTİ.

Teksan Lojistik Ticaret Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine en yüksek derecede özen göstermekteyiz. Buna göre, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK veya Kanun”) kapsamında, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınıza ilişkin olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri işbu Aydınlatma Metni kapsamında bilgilendirmek isteriz:

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz; www.teksanlojistik.com.tr alan adlı web sitemiz üzerinden yapmış olduğunuz iş başvurusu kapsamında çalışan adaylarının iş başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir

Aydınlatma Metni’nde belirtilen Kişisel Verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde, ayrıca tarafınızdan izin alınacaktır.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

KVKK’nın 8. ve 9. maddesinde kişisel verilerin aktarılması kapsamında kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından hiçbir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır.

Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda; web sitemiz üzerinden yapmış olduğunuz iş başvurunuz neticesinde elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu kapsamda; KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak; yukarıda 1. madde kapsamında belirtilen veri işleme amaçları çerçevesince kişisel verileriniz; açık rızanızın alınması hukuki sebebi uyarınca işlenmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak;   

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

KVKK madde 13 /1 uyarınca, işbu maddede belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı olarak Şirket’e ait  www.teksanlojistik.com.tr web adresindeki başvuru formunu ve kimliğinizi teşvik edici belgeleri eksiksiz doldurarak Bahçelievler Merkez, 29 Ekim Cad. Kuyumcukent No:1 A1 Blok Kat:3 D:22-23-26 Vizyon Park Çobançeşme, 34197 İstanbul adresine bizzat elden veya noter vasıtasıyla veya Şirket’e ait kep adresi olan teksanlojistik@hs03.kep.tr adresine iletilmeniz halinde 30 (otuz) gün içerisinde başvurunuz değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilmesi ve bu sebeple ayrıca bir maliyet söz konusu olması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Whatsapp
Teksan Lojistik
Teksan Lojistik
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?